Ortam Ölçümleri

Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon gibi fiziksel; toz, gaz, buhar gibi kimyasal ve virüs, bakteri, mantar gibi biyolojik etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılmasıdır. 

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10 uncu maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. 

Ayrıca, 20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve 20.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesine göre; işverenler, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanmalıdır. 

Yeni belirlenen iş güvenliği kurallarına göre iş yerinde meydana gelebilecek fiziksel risk etmeni kapsamında belli sınıflara ayrılarak ortam ölçümlerinin yapılıp değerlendirilmesi, önlemler alınırken daha yararlı olacağı düşüncesiyle düzenlenmiştir. İhtiyaç duyulan tüm ölçümler ulusal ve uluslararası standartlar göz ününde bulundurularak raporlanmalıdır. 

ÇEVTEST olarak, uzman ve deneyimli mühendis ve teknik elemanları ile çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği açısından TS EN ISO 17025 standardı kriterlerine uygun olarak aşağıda belirtilen ölçümleri gerçekleştirmektedir.

Aydınlatma Ölçümü ve Harita Çalışmaları

Titreşim Ölçümü (El-kol ve Tüm Vücut)

Organik Buhar ve Gaz Ölçümü (VOC)

İnorganik Buhar ve Gaz Ölçümü

Ortam Gürültü Ölçümü ve Gürültü Harita Çalışmaları

Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü

Ortam Toz Ölçümü ve Harita Çalışmaları (TSP, PM10, PM 2.5, PM1)

Kişisel Toz Maruziyet Ölçümü

Termal Konfor Ölçümü

Serbest Silis Tayini

Ortamda Amonyak, Yağ Buharı, Formaldehit Tayini

Manyetik Alan Ölçümleri

Ağır Metal Tayini

Asbest Ölçümleri

 

 

 

Ekli Belgeler: