Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında tehlikeli maddelerle uğraşan firmalara Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. İşletmeniz aşağıda ki maddelerden herhangi birine giriyorsa en az bir adet Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı(TMGD) istihdam etmek veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almak zorundasınız.

 a) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri,

 b) Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3'te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeler,

 01.07.2015 tarihi itibariyle Tehlikeli madde güvenlik danışmanını istihdam etmeyen veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almayan işletmelere her ay üç bin Türk Lirası, idari para cezası kesilecektir. İdari para cezası karar tutanağı düzenlenen işletmeye, ihlali düzeltmesi için 30 (otuz) gün    süre verilir. Bu sürenin sonunda Bakanlığa ait U-Net Otomasyon sistemi üzerinden yapılacak denetimlerde ihlal giderilinceye kadar aynı işletmeye her ay tekrar idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca uygulanan idari para cezasının yanı sıra ilgili kanunda ve yönetmelikte düzenlenen uyarma, geçici durdurma ve belge iptali gibi idari müeyyideler uygulanacaktır.

19 Nisan 2017 tarih ve 30043 sayılı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ de yapılan değişiklik ile 01.01.2018 tarihinden itibaren;

• Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG   tüp satışı yapan işletmeler,

• Tehlikeli maddelerin taşınmasına ve geçici depolanmasına ilişkin faaliyetlerde bulunan liman tesisleri,

•  Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacılık yetki belgesine sahip olan ve Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında sadece taşımacılık yapan taşımacılar,

•  Kamu kurum ve kuruluşlarının, TMGD kuruluşlarından hizmet alma veya TMGD istihdam etme zorunluluğu vardır.

 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları İşletmelerde ne yaparlar?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı(TMGD) asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır. İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, TMGD’nin başlıca görevleri şunlardır.

1- Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek ve işletmeye öneriler sunmak.

2-  İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na ibraz etmek.

3- Karayolu ile taşınacak tehlikeli maddelerin tespitini yaparak, bu maddeye ilişkin ADR’ deki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek ve tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek.

4- Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek.

5- Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin kayıtlarını muhafaza etmek.

6- Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırmak ve bunların kayıtlarını tutmak.

7- Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.

8- Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.

9- Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.

10- Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak.

11- Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.

12- ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak.

13- Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz etmek.

14- İşletmede görevi ile ilgili yapacağı denetlemelerde; denetlenen kişi ve işlerle ilgili tarih ve saat belirterek kayıt tutmak.

15- Herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işi durdurmak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı işletmeye veya yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.

16- Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürler belirlemek.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Çalıştırmanın Avantajları Nelerdir?

 1- Yasal yükümlülükler yerine getirilmiş olur, denetleme ve cezalardan kurtulmuş olur, faaliyet devam eder, işletmenin bu yükümlülüklere uyum sağlaması için gerekli süreci yönetir.

2- İşletmede ve sevkiyat sırasında tehlikeli maddelerin taşınması, depolanması, elleçlenmesi süreçlerinde meydana gelebilecek maddi manevi kazaları minimize edilir.

3- TMGD yasal mevzuat içerisindeki ADR’ den muaf ve istisna durumları bildiğinden işletmenin bunlardan yararlanabilmesi için gerekli çalışmaları yapar. Özellikle ihracat ağırlıklı çalışan işletmelerin müşterilerine karşı yükümlülüklerine yerine getirilmiş olur.

4- Karayolu ile tehlikeli madde taşımada UN kodlu ambalaj zorunluluğu olduğundan yeni ambalaj tasarımı hakkında tavsiyelerde bulunur, ADR’ ye göre sınırlı miktar ürün sevkiyatlarındaki muafiyetlerden yararlanabilme durumları hakkında çalışmalar yapar,

5- Yurtiçindeki müşterilerin ADR’ ye uygunluk konusundaki talepleri yerine getirilmiş olur.

6- Tedarikçilerden alınan ürünlerin mevzuata uygun olup olmadığı denetlenmiş olur.

7- İşletmenin yüklendiği riskler belirlenir, acil müdahale ve güvenlik planları yapılır, iş güvenliğinde eksik kalan noktalar tamamlanmış olur.

Ekli Belgeler: