Çevre İzin/Lisansı Belgesi Alma

10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre; Ek-1 ve Ek-2 olarak ikiye ayrılmıştır. Ek -1 Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (İzin ve lisans belgeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilir). Ek -2 Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (İzin ve lisans belgeleri İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından verilir).

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur. İşletmelere verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansı, beş yıl süre ile geçerlidir.

Kapsamda yer alan işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) alması gerekmektedir. Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 6 ay içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesini almak için başvuruda bulunmalı ve GFB veriliş tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin lisans belgesinin alınması gerekmektedir. Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır.

İşletmenin çevre izni veya çevre izin ve lisans koşullarına aykırı iş ve işlemlerinin tespit edilmesi durumunda yetkili merci tarafından Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır. Uygunsuzluğun düzeltilmesi için, işletmeye yetkili merci tarafından en fazla bir yıla kadar süre verilebilir. İşletmeye süre verilmemesi veya işletmeye verilen sürenin bitiminde uygunsuzluğun giderilmemesi halinde, yetkili merci tarafından çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi iptal edilir. Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetler nedeniyle işletmeye süre verilmeksizin çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi iptal edilir.

Gümüşçev; Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından ÇDYB-10204 Nolu Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi verilerek yetkilendirilmiştir.

Ekli Belgeler: