Atık Yönetimi Danışmanlığı

Her geçen gün hızla artan nüfus ve değişen yaşam standartları atık miktarını ve atık çeşitliliğini artırarak kontrol ve yönetimini zorlaştırmaktadır. Atıkların oluşturduğu kirlilik buna bağlı mevcut ve potansiyel riskleri boyutunun her geçen gün artırarak, doğal kaynakların azalmasına sebep olmaktadır. Bu nedenlerle çağımızda atık yönetimi gittikçe önem kazanmakta ve karmaşıklaşmaktadır. Atıklar değerlendirilerek artık olmaktan çıkıp birer hammadde haline dönüştürülmektedir.

Mevzuat gereğince atık oluşturan tesisler Atık Yönetimini sağlamak ve Endüstriyel Atık Yönetim Planını hazırlamak ile yükümlüdürler. Endüstriyel Atık Yönetim Planı, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların oluşumundan bertarafına kadar sürdürülebilir çevre politikası için büyük bir öneme sahiptir. Tesisin faaliyet türüne göre oluşan atıkların, oluşum yerlerinin, miktarlarının ve türlerinin tespitinin yapılması gerekmektedir. Bu noktada 2872 sayılı Çevre Kanunu’na bağlı birçok yönetmelik devreye girmektedir. Atıkların Yönetimi’nin ve Endüstriyel Atık Yönetim Planı’nın sağlıklı hazırlanması için yönetmeliklerin iyi analiz edilmiş olması gerekmektedir. Atığın tanımlanması, kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim biçimidir. Atık yönetiminde tüm yasal mevzuat kapsamında firmalarda yapılan çalışmalar ve eğitimler ile işveren, yöneticiler ve çalışanları ortak bir paydada toplayarak atık yönetiminin alt yapısını oluşturuyoruz.

Atık yönetimi ile birlikte sonuç olarak atıkların geri kazanımını sağlayarak işletmeye, maliyet olmaktan çıkararak ekonomik girdiler sağlıyoruz. Atıkları mümkünse ikinci kullanımlara yönlendiriyoruz.

Gümüşçev, olarak oluşturacağımız atık yönetimi alt yapısı kapsamında aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz.

1. Mevcut atık karakterizasyonunun incelenmesi ve atık konteynırı tiplerinin belirlenmesi,

2.Gelecek nüfusun belirlenmesi ve oluşabilecek atık miktarının tespiti,

3.Atıkların kaynağında ayrı toplanması ve ayrı biriktirilmesi,

4.Geri kazanılabilir atıkların belirlenmesi,

5.Uygulanabilir bir atık yönetim planını hazırlanması,

6.Atık yönetimi eğitimlerinin verilmesi ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması,

7.Yasal mevzuat kapsamında üç yıllık Endüstriyel Atık Yönetim Planlarının hazırlanması,

             A- Sahada verilerin toplanması,

             B- Gerekli evrakların firma tarafından temini,

             C- Raporun hazırlanması,

             D- Raporun İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sunulması ve onayın alınması.

8. Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar için istenen geçici depolama alan projelerini yapılması,

9. Tehlikeli atıklar için gerekiyorsa Geçici Depolama İzninin alınması,

10. Yıllık Atık Beyanlarının yapılması

       10. Atık bildirimlerinin yapılması

Ekli Belgeler: