Resmi İzinlerin Alınması

1. Geçici Faaliyet Belgesi Alınması

2. Çevre İzni Alınması

 • Atıksu Deşarjı

 • Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı

 • Derin Deniz Deşarjı

 • Hava Emisyonu

 • Gürültü Kontrolü

3. Çevre Lisansı Alınması

 • Geri Kazanım (tehlikeli atık, tehlikesiz atık, atık yağ, bitkisel atık yağ, atık pil ve akümülatör, ömrünü tamamlamış lastik ve ambalaj atığı)

 • Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Belgesi
 • Bertaraf (atık yakma ve beraber yakma, ileri termal işlem tesisleri, maden atığı bertarafı, düzenli depolama)

 • Tehlikesiz Atıklar Toplama ve Ayırma Belgesi
 • Ara Depolama (atık ara depolama tesisi, bitkisel atık yağ ara depolama tesisi, atık akümülatör ara depolama tesisi, ömrünü tamamlamış lastik ara depolama tesisi)

 • Ön İşlem (tıbbi atık sterilizasyon, ambalaj atığı toplama ve ayırma, gemi geri dönüşüm, atıktan türetilmiş yakıt (ATY) hazırlama, tanker temizleme, hurda metal/ÖTA işleme, ÖTA geçici depolama, atık elektrikli ve elektronik eşya işleme, atık kabul tesisi, biyobozunur atık işleme, PCB arındırma)

4. ÖTA Teslim Yeri Belgesi

5. Kanalizasyon Bağlantı İzni Alınması

6. ÇED Muafiyet/Kapsam Dışı Yazısı Alınması

7. Çevre İzin ve Lisans Muafiyeti alınması

8. Karayolu Geçiş İzinlerinin Alınması

 • Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi

 • Geçiş Yolu İzin Belgesi

9. Tarım Dışı Arazi Kullanım İzinlerinin Alınması

10. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alınması

11. Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni Alınması

12. Ön Kapasite Raporu ve Kapasite Raporu Alınması

13. Kamulaştırma Dosyalarının hazırlanması

14. Sanayi Sicil Belgesinin Alınması

Ekli Belgeler: