İş Sağlığı Ve Güvenliği (İSG)

İş sağlığı ve güvenliği; işin yapılması sırasında işyerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle çalışanların maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenen bir metodolojidir. Bir kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici personelin, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve işyerindeki herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörleri ve koşulları inceleyen bilim dalı olarak tanımlanmaktadır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca, personel sayısı ve sektör ayrımı olmaksızın tüm kurumlar, dernekler, tesisler, şirketler ve hatta apartman, iş hanı, AVM gibi birimler, çeşitli düzey ve kapsamlarda İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları yapmak zorundadır. Kurumların sorumlu oldukları kanun maddeleri, kurumun dahil olduğu sektörün risk sınıfına göre belirlenir. Tüm sınıfların yapması gereken ortak uygulamalar arasında ise risk analizleri, acil durum eylem planları, personel eğitimleri, isg ekibi oluşturulması ve benzeri işlemler sayılabilir. Aslında kurumlardan istenen, bu sayılanlarla beraber kanunun sorumlu tuttuğu diğer yükümlülükleri de kapsayacak şekilde temel bir İSG sistemi kurmaları ve uygulamalarıdır.

İşyerlerinde işin yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak ve daha insanî bir iş ortamı meydana getirmek için yapılan kapsamlı bir çalışma gerektirir. İşyerinde çalışan işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamayı, bir başka ifadeyle; işyerinde doğabilecek iş kazası ve meslek hastalıkları gibi her türlü riske karşı gerekli tedbirleri almayı, bu husustaki şartları yerine getirmeyi, bu hedefleri yerine getirmeye yardımcı olabilecek araç gereçlerin noksansız bulundurulmasını öngören, genelde bunların uygulanmasından işverenin sorumlu tutulduğu ve çalışanların da öngörülen tedbirlerle ilgi olarak usul ve şartlara uymalarını isteyen bir kavramdır. Genel anlamda hem çalışanları korumayı hem de bütün işletmenin ve üretimin güvenliğini, yani etraftakilerin ve çevrenin korunmasını esas alan tedbirlerin bütünü olarak düşünülmelidir.

GÜMÜŞÇEV, bünyesindeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yetki almış İş Güvenliği uzmanları ile A, B ve C tehlike sınıflarına giren tüm kurumların ve apartmanların kanuni yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Yukarıda belirtilen çerçevede temel bir İSG dokümantasyonundan, tam teşekküllü OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'ne kadar, ihtiyacınız olan çerçevede hizmet sunmaktadır. Daha yüksek tehlike sınıflarına mensup kurumlar ve işyeri hekimi temini içinse, çözüm ortağı olan OSGB' ler ile beraber çalışmaktadır.

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik Madde 10 gereği; “İşveren, 6. maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.” kapsamında Patlayıcı ortamların oluşmasını engellemek için işletmelerde oluşturulması gereken patlamadan korunma dokümanı işverenler tarafından hazırlanmalıdır. Patlamadan Korunma Dokümanı

1.Tehlikeli / Tehlikesiz Bölgelerin Belirlenmesi

2.Tehlikeli Bölgelerin Sınırlarının Belirlenmesi

3.Tehlikeli Bölgelerde güvenli çalışma şartlarının oluşturulması, adımlarını kapsamaktadır.

GÜMÜŞÇEV; ÇASGEM tarafından sertifikalandırışmış iş güvenliği uzmanlarıyla işletmenizdeki patlayıcı ortamları belirleyerek yukarıda tanımlanmış adımlarla sizlere yol göstermekte ve Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamaktadır. Patlamadan korunma dokümanıyla ilgili uzmanlarımızdan ücretsiz bilgi almak için lütfen bize ulaşınız.

Ekli Belgeler: