Çevre Yönetim Sisteminin Kurulması

Çevre Yönetim Sistemi; yapılacak bir faaliyete ilişkin inşaat, işletme, kapanış ve kapanış sonrası dönemde ki çevresel boyutları, bunların çevresel etkileri, etkileri azaltacak önlemler ve bunların izlenmesi için alınacak yöntemleri belirlemek için hazırlanmaktadır. Çevre Yönetim Sisteminin kurulmasında Çevre Yönetim Planlarının(ÇYP) hazırlanması büyük önem arz etmektedir. Genelde uluslararası finansman teminlerinde şart koşulmaktadır. Çevre Yönetim Planlarının(ÇYP) amacı projeden çevreye olabilecek bütün potansiyel risklerin tam olarak tanımlanmasını sağlamak ve böylelikle gerekli eğitim ve izleme sistemlerinin projenin başlangıcında uygulanmasını sağlamaktır. Çevre yönetim planları, ISO 14001 çevresel yönetim sisteminin ana prensiplerini içerecek şekilde hazırlanmaktadır.  Çevre Yönetim Sistemini (ÇYS)’nin ana hedefleri şunları içermektir. 

 1. Olası çevre risklerini en alt düzeye indirmek,

 2. Bütün yasalara ve şirket yükümlülük ve kurallarına uymayı sağlamak,

 3. Bütün çalışanlara çevre bilinci eğitimini vermek,

 4. Uluslararası kabul görmüş yönetim sistemleri gerekliliklerine uymak, 

Çevre politikaları ve yasalarla uyum ile ilgili performans düzenli olarak takip edilerek raporlanacaktır.  Uyumun izlenmesinin bir parçası olarak proje çalışmaları düzenli olarak iç ve dış denetime tabi tutulacaktır. İşletme tipine göre geliştirilmiş genel çevre yönetimi prosedürleri düzenli aralıklarla değerlendirilip, projenin çevresel hedefleri karşılaması için yeniden güncellenecektir. 

Çevre mevzuatı ile Ekvator Prensipleri ve IFC Performans Standartları ve ilgili EHS rehberlerine uygun olarak "Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı" (ÇSYP) hazırlanmaktadır. 

Gümüşçev, ÇYS kapsamında işletmelerin faaliyetlerine göre aşağıdaki konularla ilgili planları hazırlamaktadır. Bunlar; 

 1. Çevre yönetim planı(ÇYP)

 2. Çevresel ve sosyal yönetim planı(ÇSYP)

 3. Su yönetim planı,

 4. Atık su yönetim planı,

 5. Atık depolama tesisi yönetim sistemi raporu,

 6. Acil durum eylem planı,

 7. Atık yönetim planı,

 8. Pasa yönetim planı,

 9. İzleme planı,

 10. Doğaya yeniden kazandırma ve kapatma planı,

 11. Maden sahalarının rehabilitasyon planı

Ekli Belgeler: