LPG Sorumlu Müdürlüğü

Bilindiği üzere, 16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 13’ cü maddesi gereği Dolum tesisi ve oto gaz istasyonunda sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur. Bir sorumlu müdür, bir dolum tesisinde veya aynı il sınırları içerisinde en fazla üç otogaz istasyonunda görev alabilir. Oto gaz istasyonunda ve dolum görev yapacak sorumlu müdürlerin TMMOB'a bağlı meslek odaları tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak Sorumlu Müdür Belgesi almaları zorunludur. Bu belge olmadan sorumlu müdürlük yapılamaz. 

LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdürü 

Çevre, endüstri, enerji sistemleri, kimya, makine, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar veya 15/2/1954 tarihli ve 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olanlar veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber çevre, elektrik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, kimya, makine, petrol ve doğalgaz mühendisliği veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olanlar LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonlarında Sorumlu Müdürlük yapabilirler. 

Bu meslek grupları TMMOB’a bağlı odaların açacağı eğitimlere katılırlar. Eğitimde başarılı olanlara LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası düzenlenir. Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikasının geçerlilik süresi beş yıldır.  

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdürü 

Meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletmeciliği, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri ve petro-kimya teknolojisi programlarından mezun olanlar, 

Teknoloji veya mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, 

6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olanlar veya, 

Diğer bölümlerden mezun olmakla beraber mühendislik veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olanlar TMMOB bağlı odaların düzenlediği eğitimlerde başarılı olmak şartıyla LPG Oto gaz istasyonlarında Sorumlu Müdürlük yapabilirler.  

Eğitimde başarılı olanlara LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası düzenlenir. Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikasının geçerlilik süresi beş yıldır.  

Eğitim süresi Mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için 3 gün (24 saat), diğer bölümlerden mezun olanlar için 5 gün (40 saat)tir. 

Sorumlu Müdürün Hak ve Yetkileri 

İlgili mevzuat kapsamında yükümlülüklerini yerine getirirken, lisans sahibinden bağımsızdır ve engellenemez. Bu konuda lisans sahibinden her türlü kolaylığın gösterilmesini, elverişli çalışma ortamı ve gerekli araç-gereçlerin teminini talep edebilir. Ancak, işletmenin kurallarına ve iş düzenine uymaya dikkat eder, yönetime yetkileri kapsamı dışında müdahale edemez. 

Tesis veya insanların yaşamı ile ilgili yakın bir tehlike oluşması durumunda, gerekli önlemleri alarak eksikliklerin giderilmesini ve/veya işin geçici olarak durdurulmasını lisans sahibinden talep eder. 

Sorumlu müdür görev aldığı tesiste, ilgili mevzuatta belirtilen görevleri dışında başka bir işi yapmaya zorlanamaz. 

Görevli oldukları tesiste tespit ettikleri ilgili ve diğer mevzuata aykırı, kötü niyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü eylem ve işlemi, hak ve yetkilerini kullanmalarını veya yükümlülüklerini ifa etmelerini engelleyici her türlü durumu yazılı olarak Kuruma ve ilgili diğer kamu kurumlarına derhal bildirir. 

Sorumlu Müdürün Sorumluluğu

Sorumlu müdür, sorumlu olduğu tesisin ilgili mevzuata uygun ve emniyetli şekilde işletilmesinden lisans sahibi ile beraber Kuruma ve diğer kamu kurumlarına karşı sorumludur. 

Lisans sahibinin ilgili ve diğer mevzuata aykırı olarak sorumlu müdüre verdiği talimatlar sorumlu müdürü sorumluluktan kurtarmaz. 

Sorumlu müdürün diğer mevzuattan doğan hukuki ve cezai sorumlulukları saklıdır.

 

Ekli Belgeler: