ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETLERİNDE TABAN FİYAT UYGULAMASI 01.01.2023 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ  2.11.2022

ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Asgari Fiyat Tarifesi

MADDE 17

(1) Bu Yönetmelik kapsamında işletmeler ile firmalar arasında yapılacak sözleşmeler, sözleşme süresine bakılmaksızın Bakanlığın belirleyeceği asgari fiyat tarifesi dikkate alınarak yapılır. Firmalar tarafından birden fazla işletmeye çevre yönetimi hizmeti verilmesi halinde, fiyat her bir işletme için ayrı ayrı belirlenir. Bir yıldan daha uzun süreli yapılan sözleşmelerde, her hizmet yılı için bu maddede yer alan hükümler dikkate alınarak asgari fiyat belirlenir.

(2) Firmalar; çevre yönetimi hizmeti için Bakanlığın belirlediği asgari fiyat tarifesinin altında bir fiyat uygulayamaz, ancak bu fiyat tarifesi üzerinde bir fiyat tarifesi uygulayabilir.

(3) İşletmeler ile firmalar arasında yapılacak sözleşmelerde belirtilen asgari fiyat üzerinden iade faturası düzenlenemez.

(4) Aylık asgari fiyat; sözleşmelerin imzalandığı tarihte geçerli olan, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca belirlenen katma değer vergisi hariç aylık net asgari ücretin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 listesinde yer alan işletmeler için 1/2’sine, EK-2 listesinde yer alan işletmeler için ise 1/3’üne, var ise işletmenin her çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için ayrı ayrı olacak şekilde Bakanlıkça belirlenen çevre izin ve lisans birim fiyat bedellerinin yüzde beşi eklenerek hesaplanır. Bu fiyat hizmet verilecek her ay için ayrı ayrı belirlenir.

(5) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 veya EK-2 listesinde yer almayan işletmeler için aylık asgari fiyat sözleşmelerin imzalandığı tarihte belirlenmiş olan aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olmayacak şekilde belirlenir.

(6) Aylık net asgari ücretin yıl içinde güncellenmesi halinde, aylık asgari fiyat bir sonraki aydan itibaren geçerli olmak üzere güncel aylık net asgari ücret dikkate alınarak hesaplanır.

(7) İşletmelerin mevcut çevre izni veya çevre izin ve lisans konularına yeni çevre izni veya çevre izin ve lisans konuları ilave edilecek ise ilave edilecek konuyla ilgili başvurunun Bakanlığın ilgili sisteminden yapıldığı tarihi takip eden sonraki aydan itibaren geçerli olmak üzere mevcut aylık asgari fiyata, ilave edilecek çevre izni veya çevre izin ve lisans konularının birim fiyat bedellerinin yüzde beşi de eklenerek yeni aylık asgari fiyat hesaplanır.